فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سگ پرنده روی توپ سوئیسی متناوب

سگ پرنده روی توپ سوئیسی متناوب. نمای جانبی
سگ پرنده روی توپ سوئیسی متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید