با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو دستگاه نشسته

پشت بازو دستگاه نشسته. نمای جانبی
پشت بازو دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید