فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو دستگاه نشسته تک

پشت بازو دستگاه نشسته تک. نمای جانبی
پشت بازو دستگاه نشسته تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید