با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو دیپ پارالل دستگاه نشسته

پشت بازو دیپ پارالل دستگاه نشسته. نمای جانبی
پشت بازو دیپ پارالل دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید