فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش از بالا دست صاف نشسته

پشت بازو سیم کش از بالا دست صاف نشسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش از بالا دست صاف نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید