با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دسته وی از بالا نشسته

پشت بازو سیم کش دسته وی از بالا نشسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دسته وی از بالا نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید