فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش طنابی از بالا نشسته

پشت بازو سیم کش طنابی از بالا نشسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش طنابی از بالا نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید