با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش تک از بالا نشسته

پشت بازو سیم کش تک از بالا نشسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش تک از بالا نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید