با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش تک از بالا نشسته بدون دسته

پشت بازو سیم کش تک از بالا نشسته بدون دسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش تک از بالا نشسته بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید