با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو دمبل جفت بالای سر نشسته

پشت بازو دمبل جفت بالای سر نشسته. نمای جانبی
پشت بازو دمبل جفت بالای سر نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید