با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو پرس هالتر خوابیده با زانوی خم

پشت بازو پرس هالتر خوابیده با زانوی خم. نمای جانبی
پشت بازو پرس هالتر خوابیده با زانوی خم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید