با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو حالت شنا روی زانو

پشت بازو حالت شنا روی زانو. نمای جانبی
پشت بازو حالت شنا روی زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید