با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دست معکوس روی میز

پشت بازو سیم کش دست معکوس روی میز . نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دست معکوس روی میز . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید