با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دسته وی بالای سر ایستاده

پشت بازو سیم کش دسته وی بالای سر ایستاده. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دسته وی بالای سر ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید