با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش از بالای سر دست معکوس

پشت بازو سیم کش از بالای سر دست معکوس. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش از بالای سر دست معکوس. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید