فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو دمبل چکشی تک ایستاده

جلو بازو دمبل چکشی تک ایستاده. نمای جانبی
جلو بازو دمبل چکشی تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید