با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو لاری هالتر نشسته دست جمع

جلوبازو لاری هالتر نشسته دست جمع. نمای جانبی
جلوبازو لاری هالتر نشسته دست جمع. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید