با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش جلو بازو دست عقب نشسته

کشش جلو بازو دست عقب نشسته. نمای جانبی
کشش جلوبازو دست عقب نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید