فیتیتو
فیتیتو فیتی تو
کشش دست ها به سمت جلو در وضعیت ایستاده. نمای جانبی
کشش دست ها به سمت جلو در وضعیت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید