با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو سیم کش آرنولدی تک ایستاده

جلو بازو سیم کش آرنولدی تک ایستاده. نمای جانبی
جلو بازو سیم کش آرنولدی تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید