با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش دست صاف ایستاده

جلوبازو سیم کش دست صاف ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش دست صاف ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید