فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو هالتر ایستاده

جلوبازو هالتر ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو هالتر ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید