فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو با کش آرنولدی تک ایستاده

جلو بازو با کش آرنولدی تک ایستاده. نمای جانبی
جلو بازو با کش آرنولدی تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید