فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو دمبل چرخشی تک نشسته

جلوبازو دمبل چرخشی تک نشسته. نمای جانبی
جلوبازو دمبل چرخشی تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید