با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش دست روی زانو نشسته

جلوبازو سیم کش دست روی زانو نشسته. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش دست روی زانو نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید