با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو لاری دستگاه نشسته

جلوبازو لاری دستگاه نشسته. نمای جانبی
جلوبازو لاری دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید