با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو لاری دستگاه تک نشسته

جلوبازو لاری دستگاه تک نشسته. نمای جانبی
جلوبازو لاری دستگاه تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید