فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلو بازو دمبل تک میز شیب خوابیده

جلو بازو دمبل تک میز شیب خوابیده. نمای جانبی
جلو بازو دمبل عقب میز شیب خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید