فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو سیم کش تک میز شیب خوابیده

جلو بازو سیم کش تک میز شیب خوابیده. نمای جانبی
جلو بازو سیم کش تک میز شیب خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید