فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش طنابی از بالا خوابیده

جلوبازو سیم کش طنابی از بالا خوابیده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش طنابی از بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید