با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش تک از بالا خوابیده

جلوبازو سیم کش تک از بالا خوابیده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش تک از بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید