با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش تک میز شیب ایستاده

جلوبازو سیم کش تک میز شیب ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش تک میز شیب ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید