فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلو بازو لاری دست باز

جلوبازو لاری دست باز .نمای جانبی
جلوبازو لاری دست باز .نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید