با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش جلو پا ایستاده

کشش جلو پا ایستاده. نمای جانبی
کشش جلو پا ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید