با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش خم کننده ران زانو زده

کشش خم کننده ران زانو زده. نمای جانبی
کشش خم کننده ران زانو زده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید