با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو پا تک با کش ایستاده

جلو پا تک با کش ایستاده. نمای جانبی
جلو پا تک با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید