با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات روی یک پا با وزنه

اسکوات روی یک پا با وزنه. نمای جانبی
اسکوات روی یک پا با وزنه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید