با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسمیت اسکوات تک پا روی استپ

اسمیت اسکوات تک پا روی استپ. نمای جانبی
اسمیت اسکوات تک پا روی استپ. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید