با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت اسمیت

اسکوات اسپلیت اسمیت. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت اسمیت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید