با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت روی استپ اسمیت

اسکوات اسپلیت روی استپ اسمیت. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت روی استپ اسمیت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید