با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات تک پا اسمیت

اسکوات تک پا اسمیت. نمای جانبی
اسکوات تک پا اسمیت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید