با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا اسمیت

لانگز پا اسمیت. نمای جانبی
لانگز پا اسمیت. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید