با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات از جلو اسمیت

اسکوات از جلو اسمیت. نمای جانبی
اسکوات از جلو اسمیت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید