با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس پا دستگاه نشسته

پرس پا دستگاه نشسته. نمای خلفی
پرس پا دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید