با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس پا دستگاه پا باز نشسته

پرس پا دستگاه پا باز نشسته. خلفی
پرس پا دستگاه پا باز نشسته. قدامی

دیدگاهتان را بنویسید