با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن زانو ایزومتریک تک نشسته

باز کردن زانو ایزومتریک تک نشسته. نمای جانبی
باز کردن زانو ایزومتریک تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید