با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن زانو ایزومتریک با توپ زیر زانو نشسته

باز کردن زانو ایزومتریک با توپ زیر زانو نشسته. نمای جانبی
باز کردن زانو ایزومتریک با توپ زیر زانو نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید