فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت با هالتر روی میز

اسکوات اسپلیت با هالتر روی میز. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت با هالتر روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید