با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت با هالتر روی میز

اسکوات اسپلیت با هالتر روی میز. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت با هالتر روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید