فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوپا دستگاه تک

جلوپا دستگاه تک. نمای جانبی
جلوپا دستگاه تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید