فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لانجز به عقب با کش

لانجز به عقب با کش. نمای جانبی
لانجز به عقب با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید